Regulamin

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Stronami umów o świadczenie usług drogą elektroniczną są: Usługodawca oraz
Usługobiorca realizujący zamówienie u Usługodawcy.
2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego pizzeriativoli.pl a
w szczególności zasady świadczenia przez Usługodawcę usług: zamówienia Posiłku na wynos
lub zamówienia Posiłku i dostawy Posiłku.
3. Niniejszy Regulamin nie dotyczy usług świadczonych przez Usługobiorcę na rzecz
podmiotów będących przedsiębiorcami.
4. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Usługobiorcy przed złożeniem zamówienia Posiłku
na wynos lub zamówienia Posiłku i dostawy Posiłku Regulamin serwisu internetowego:
pizzeriativoli.pl, również w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i
utrwalanie treści tego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym
posługuje się Usługobiorca.
5. Serwis internetowy – strona internetowa dostępna pod adresem: pizzeriativoli.pl
6. Operator serwisu pizzeriativoli.pl – Karol Kowal prowadzący działalność gospodarczą pod
nazwą: „KAROL KOWAL TIVOLI” pod adresem: ul. Miodowa 19 62-002 Suchy Las, adres do
korespondencji: ul. Miodowa 19 62-002 Suchy Las, NIP: 9720695526, REGON: 639761000.
7. Usługodawca – Karol Kowal prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: „KAROL
KOWAL TIVOLI” pod adresem: ul. Miodowa 19 62-002 Suchy Las, adres do korespondencji:
ul. Miodowa 19 62-002 Suchy Las, NIP: 9720695526, REGON: 639761000.
8. Usługobiorca – osoba fizyczna mająca ukończone co najmniej 13 lat lub ograniczoną
zdolność prawną, będąca konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
9. Posiłek – potrawa (danie) lub napój (alkoholowy albo bezalkoholowy), oferowany przez
Restaurację na stronie internetowej pizzeriativoli.pl.
10. Restauracja – podmiot świadczący usługi gastronomiczne pod nazwą: „Pizzeria Tivoli”,
mająca siedziby w Poznaniu pod adresem:
– ul. Wroniecka 13,
– ul. Naramowicka 187,
– os. Przyjaźni 132 C,
– ul. Świętego Czesława 3,
– ul. Ściegiennego 70,
– os. Lecha 121,
która oferuje swoje Posiłki w Serwisie internetowym.
11. Usługa zamówienia Posiłku na wynos – usługa, której przedmiotem jest umożliwienie
przez Usługodawcę złożenia przez Usługobiorcę zamówienia Posiłku z Restauracji za
pośrednictwem Serwisu internetowego albo telefonicznie i w której Usługobiorca deklaruje
odbiór Posiłku we własnym zakresie w Restauracji w określonym terminie.
12. Usługa zamówienia Posiłku i dostawy Posiłku – usługa, której przedmiotem jest
umożliwienie przez Usługodawcę złożenia przez Usługobiorcę zamówienia Posiłku z
Restauracji za pośrednictwem Serwisu internetowego albo telefonicznie u Usługodawcy
oraz dostawa przez Usługodawcę zamówionego uprzednio przez Usługobiorcę Posiłku do
miejsca zamieszkania lub pobytu Usługobiorcy.
13. Płatność – czynność polegająca na zapłacie ceny za usługę zamówienia Posiłku na wynos
lub zamówienia Posiłku i dostawy Posiłku w wybrany sposób podczas składania zamówienia,
w sposób określony w Regulaminie.
14. Katalog – publikacja zawierająca Posiłki oferowane przez Restaurację na stronie
internetowej: pizzeriativoli.pl w formie elektronicznej (PDF).
15. Kurier – pełnoletnia osoba fizyczna działająca na zlecenie Usługodawcy, która
bezpośrednio realizuje dostawę Posiłku do miejsca zamieszkania lub pobytu
Usługobiorcy.
§ 2 SERWIS INTERNETOWY I SYSTEM ZAMAWIANIA
1. Usługobiorca w celu korzystania z usług: zamówienia Posiłku na wynos lub zamówienia
Posiłku i dostawy Posiłku ma możliwość zamówienia go w Serwisie internetowym za
pośrednictwem usługi Gloria Food.
2. W celu złożenia zamówienia Konta w Serwisie internetowym Usługobiorca wypełnia
formularz zamówienia Gloria Food, gdzie podaje następujące dane:
a) imię i nazwisko,
b) numer telefonu komórkowego,
c) adres zamieszkania lub pobytu,
d) adres e-mail,
3. Usługobiorca zapewnia, że podanego przez niego dane, o których mowa w ust. 2 pkt a-d.
powyżej, są prawdziwe.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia działalności Serwisu internetowego
lub wprowadzania przerw w jego działaniu, w celu podjęcia prac konserwacyjnych. W takich
sytuacjach na stronie internetowej: pizzeriativoli.pl pojawi się stosowna informacja o
zawieszeniu działania lub przerwie w działaniu Serwisu internetowego.
§ 3 USŁUGA ZAMÓWIENIA POSIŁKU
1. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu internetowego umożliwia Usługobiorcy złożenie
zamówienia Posiłku na wynos lub zamówienia Posiłku i dostawy Posiłku oferowanego przez
Restaurację na stronie internetowej pizzeriativoli.pl lub umożliwia złożenie zamówienia
Posiłku na wynos lub zamówienia Posiłku i dostawy Posiłku telefoniczne u Usługodawcy przy
użyciu katalogów w wersji elektronicznej lub papierowej bądź informacji ze strony
internetowej pizzeriativoli.pl
2. Złożenie zamówienia Posiłku na wynos lub zamówienia Posiłku i dostawy Posiłku za
pośrednictwem Serwisu internetowego następuje poprzez:
a) wybór Posiłku oferowanego przez Restaurację na stronie internetowej: pizzeriativoli.pl,
b) wybór: zamówienia Posiłku na wynos lub zamówienia Posiłku i dostawy Posiłku,
c) wypełnienie danych potrzebnych do realizacji zamówienia,
d) potwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie klawisza „Zamów dostawę teraz”.
3. Złożenie przez Usługobiorcę zamówienia Posiłku na wynos lub zamówienia Posiłku i
dostawy Posiłku za pośrednictwem Serwisu internetowego albo telefonicznie u
Usługodawcy oznacza, że Usługobiorca zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i
akceptuje jego warunki.
4. Złożenie przez Usługobiorcę zamówienia Posiłku na wynos lub zamówienia Posiłku i
dostawy Posiłku za pomocą Serwisu internetowego albo telefonicznie u Usługodawcy jest
równoznaczne z zawarciem pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą umowy o przygotowanie
Posiłku.
5. Złożenie zamówienia Posiłku z odbiorem osobistym zobowiązuje Usługobiorcę do odbioru
zamówienia o wskazanej godzinie w Restauracji. Godzina oraz adres Restauracji znajdują się
w podsumowaniu Zamówienia.
6. Usługobiorca przy składaniu zamówienia Posiłku i dostawy Posiłku ma obowiązek
uwzględnić możliwe godziny jego dostawy wskazane w Serwisie internetowym przy danych
o Restauracji, której Posiłek jest wybierany. W przypadku zamówienia Posiłku drogą
telefoniczną u Usługodawcy, Usługobiorca zostanie poinformowany przez Usługodawcę o
możliwości dostawy Posiłku.
7. Złożenie zamówienia Posiłku i dostawy Posiłku jest możliwe, gdy wartość złożonego
zamówienia wynosi co najmniej 20,00 złotych.
8. Po złożeniu zamówienia Posiłku na wynos lub zamówienia Posiłku i dostawy Posiłku,
Usługobiorca otrzyma potwierdzenie złożenia zamówienia na wskazany
numer telefonu komórkowego lub na wskazany adres e-mail.
§ 4 USŁUGA DOSTAWY POSIŁKU
1. Złożenie zamówienia Posiłku i dostawy Posiłku oznacza zawarcie umowy o świadczenie
usługi dostawy Posiłku pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą.
2. Realizacja usługi dostawy Posiłku następuje w czasie podanym automatycznie po
finalizacji zamówienia.
3. Usługodawca realizuje usługę dostawy Posiłku poprzez Kuriera działającego na jego
zlecenie.
4. Po złożeniu zamówienia Usługobiorca ma obowiązek przebywać w miejscu zamieszkania
lub pobytu, gdzie ma być dostarczony Posiłek.
5. W przypadkach losowych (w szczególności roboty drogowe, wypadki lub kolizje drogowe,
zatory w ruchu drogowym) Usługodawca zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu
realizacji usługi dostawy Posiłku. W takim przypadku Usługodawca poinformuje
telefonicznie Usługobiorcę o przedłużeniu czasu realizacji usługi.
6. Gdy Posiłkiem jest napój alkoholowy, a Kurier poweźmie wątpliwości co do pełnoletności
Usługobiorcy, to Kurier ma prawo zażądać potwierdzenia pełnoletności przez Usługobiorcę
poprzez okazanie aktualnego dowodu osobistego, prawa jazdy lub paszportu. W przypadku
braku okazania jednego ze wspomnianych dokumentów, Kurier odmawia wydania napoju
alkoholowego Usługobiorcy.
7. Usługobiorca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależne wykonanie
usługi dostawy Posiłku z powodu:
a) wystąpienia siły wyższej,
b) wskazania przez Usługobiorcę nieprawdziwych lub niepełnych danych, o których
mowa w § 2 ust. 2 pkt a-d Regulaminu.
§ 5 PŁATNOŚĆ
1. Koszty realizacji usługi zamówienia Posiłku na wynos lub zamówienia Posiłku i dostawy
Posiłku obejmuje:
a) koszt Posiłku,
b) lub koszt Posiłku i koszt dostawy Posiłku do miejsca zamieszkania lub pobytu
Usługobiorcy.
2. Koszt Posiłku oferowanego przez Restaurację jest podany w Serwisie internetowym.
3. Koszt dostawy Posiłku do miejsca zamieszkania lub pobytu Usługobiorcy jest uzależniony
od odległości pomiędzy Restauracją a miejscem zamieszkania lub pobytu Usługobiorcy.
4. Płatność za usługę zamówienia dostawy Posiłku następuje:
a) gotówką do rąk Kuriera, przy dostawie Posiłku do miejsca zamieszkania lub pobytu
Usługobiorcy,
b) za pomocą karty kredytowej,
c) przelewem przy użyciu portalu internetowego www.przelewy24.pl.
5. Usługodawca przy dostawie Posiłku przekazuje Usługobiorcy paragon fiskalny.
§ 6 ODMOWA WYKONANIA USŁUGI
Usługodawca ma prawo odmówić wykonania usługi zamówienia Posiłku na wynos lub
zamówienia Posiłku i dostawy Posiłku, gdy Usługobiorca wcześniej dokonał zamówienia
Posiłku na wynos lub zamówienia Posiłku i dostawy Posiłku i nie zapłacił za zamówienie lub
nie przebywał w miejscu zamieszkania lub pobytu, gdzie miał być dostarczony Posiłek. W
takiej sytuacji złożone przez Usługobiorcę zamówienie Posiłku nie będzie realizowane przez
Restaurację.
§ 7 ODSTĄPIENIE I REKLAMACJA
1. Prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usługi zamówienia Posiłku na wynos lub
zamówienia Posiłku i dostawy Posiłku przysługuje Usługobiorcy do czasu rozpoczęcia
realizacji tej usługi, gdyż przedmiotem usługi zamówienia Posiłku na wynos lub zamówienia
Posiłku i dostawy Posiłku są potrawy, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki
termin przydatności do spożycia. Po rozpoczęciu realizacji usługi zamówienia Posiłku na
wynos lub zamówienia Posiłku i dostawy Posiłku prawo odstąpienia od umowy świadczenia
tej usługi nie przysługuje.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi można złożyć telefonicznie
na numer 61 670 57 05 lub na adres e-mail biuro@pizzeriativoli.pl.
3. Usługobiorcy przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji w przypadku niewykonania albo
nienależytego wykonania usługi zamówienia Posiłku na wynos lub zamówienia Posiłku i
dostawy Posiłku.
4. Reklamację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia wykonania usługi zamówienia Posiłku
na wynos lub zamówienia Posiłku i dostawy Posiłku, a w przypadku nie wykonania tej usługi
od dnia, w którym usługa miała być wykonana.
5. Reklamację można złożyć:
a) pisemnie na adres Usługodawcy przy czym dla zachowania terminu liczy się data stempla
pocztowego,
b) drogą elektroniczną na adres e-mail, przy czym dla zachowania terminu liczy się moment
wpływu wiadomości do systemu teleinformatycznego Usługodawcy.
6. Usługodawca ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji, od momentu wpływu zgłoszenia
reklamacyjnego.
7. Usługodawca podejmuje wszelkich starań aby w Serwisie internetowym zawarta była
aktualna oferta Posiłków oferowanych przez Restaurację. W przypadku gdyby po złożeniu
przez Usługobiorcę zamówienia Posiłku na wynos lub zamówienia Posiłku i dostawy Posiłku
okazało się, że Posiłek ten nie jest oferowany, Usługodawca poinformuje Usługobiorcę
niezwłocznie o tym fakcie. W takiej sytuacji Usługobiorca ma możliwość zamówienia innego
Posiłku lub odstąpienia od umowy o świadczenie usługi zamówienia Posiłku na wynos lub
zamówienia Posiłku i dostawy Posiłku.
§ 8 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Zgodnie z art. 13 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1):
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Karol Kowal prowadzący działalność
gospodarczą pod nazwą: „KAROL KOWAL TIVOLI” pod adresem: ul. Miodowa 19 62-002
Suchy Las, adres do korespondencji: ul. Miodowa 19 62-002 Suchy Las, NIP: 9720695526,
REGON: 639761000.
b) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z
Administratorem danych na podstawie stosownych umów powierzenia w tym:
podmioty biorące udział w realizacji zlecenia/usługi, biuro rachunkowe, instytucje
obsługujące płatności online, podmioty, które pomagają w utrzymaniu i
funkcjonowaniu strony internetowej (np.: zapewniające hosting, pocztę
elektroniczną, dostęp do Internetu itp.), podmioty świadczące pomoc prawną.
c) Administrator danych oświadcza i zapewnia, że stosowane przez niego środki
techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa procesom
przetwarzania danych osobowych odpowiadają wymaganiom określonym w RODO, w
szczególności postanowieniom art. 32 RODO.
d) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: realizacji
świadczonych przez Administratora usług lub podjęcia pewnych działań na Pani/Pana
żądanie przed zawarciem umowy (art.6 ust. 1 lit. b RODO), wysyłania przez Administratora
wiadomości w celu marketingu produktów i usług własnych (art.6 ust. 1 lit. f RODO),
przesyłania przez Administratora informacji handlowej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na
podstawie zgody, udzielonej Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą (jeżeli
Pani/Pan udzieliła/udzielił takiej zgody).
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w oparciu o uzasadniony interes
realizowany przez Administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przewarzania
w celach planowania biznesowego) oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń,
przepisów prawa podatkowego czy innych praw w tym zakresie.
f) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo:
1. żądania od Administratora dostępu do Pana/Pani danych osobowych oraz ich
sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO),
2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 17 i 18
RODO),
3. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 21
RODO),
4. przenoszenia danych osobowych (zgodnie z art. 20 RODO),
5. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
g) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa
podania danych w wymaganym zakresie może skutkować brakiem możliwości realizacji
usług przez Administratora.
h) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania o którym mowa w art. 22 RODO. 7
i) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach
określonych w zakładce: Polityka prywatności i stosowania plików cookies.
j) Szczegółowe informację dot. zasad przetwarzania danych osobowych dostępne są w
zakładce: Polityka Prywatności i stosowania plików cookies.
§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
2. Wszelkie spory jakie mogą wyniknąć pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą w związku z
realizacją usług: zamówienia Posiłku na wynos lub zamówienia Posiłku i dostawy Posiłku
będą rozpoznawane przez Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i innych przepisów powszechnie
obowiązującego prawa.